Ile wynosi termin przedawnienia roszczeń z umowy składu i od kiedy zaczyna on swój bieg?

W myśl art. 859.9 k.c. roszczenia z tytułu umowy składu przedawniają się z upływem roku. Jest to zatem termin szczególny wobec uregulowań z art. 118 k.c. Początek biegu terminu przedawnienia zaczyna swój bieg od dnia odbioru rzeczy.

Jakich roszczeń dotyczy przepis art. 859.9 k.c. ?

W przypadku roszczeń wynikających z umowy składy termin przedawnienia wynosi jeden rok.Omawiany przepis art. 859.9. k.c. obejmuje roszczenia przedsiębiorcy składowego przeciwko składającemu z:

  • składowego oraz innych należności ubocznych;
  • odszkodowania za szkody, które wynikają z braku informowania o specyficznych cechach złożonych rzeczy powodujących konieczność ponoszenia nadmiernych kosztów pieczy nad nimi;
  • odszkodowania za szkody wyrządzone nieodpowiednim stanem rzeczy.

Roczny termin przedawnienia wskazany w art. 859.9 k.c. dotyczy również roszczeń przedsiębiorcy składowego wobec innych osób. Może być nim na przykład przechowawca.

Ponadto w rocznym terminie ulegają przedawnieniu również roszczenia składającego wymienione w art. 859.8 § 1 in fine.