Ile wynosi termin przedawnienia roszczeń w przypadku umowy o dzieło ?

W umowie o dzieło każda ze stron ma na podstawie tego stosunku prawnego określone roszczenia. Jedna ze stron – zamawiający może domagać się obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do wad nieistotnych. Druga strona może natomiast żądać zapłaty całości albo części wynagrodzenia. Termin przedawnienia wspomnianych roszczeń wynosi dwa lata.

Czy termin przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło jest terminem szczególnym ?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 października 1994 r. III CZP 136/94, stwierdził, że termin przedawnienia przewidziany w art. 646 k.c. jest terminem szczególnym w rozumieniu 118 k.c., ponieważ również w stosunku do roszczeń, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi on dwa lata. Dla przypomnienia – zgodnie z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Czy do roszczeń wynikających z tytułu odpowiedzialności przyjmującego zamówienie za wady dzieła ma zastosowanie dwuletni termin przedawnienia z art. 646 k.c. ?

Dwuletni termin przedawnienia roszczeń z art. 646 k.c. nie dotyczy roszczeń, które wynikają z tytułu odpowiedzialności przyjmującego zamówienie za wady dzieła. Do tych roszczeń stosuje się terminy przedawnienia, które określają przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

Przedawnienia kary umownej zastrzeżonej na wypadek wypowiedzenia umowy o dzieło

Często zdarza się tak, że strony umowy o dzieło zastrzegają karę umowną na wypadek wypowiedzenia umowy o dzieło. Przedawnia się ona równocześnie z przedawnieniem zobowiązania głównego. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 listopada 1997 r., II CKN 465/97, stwierdził, że roszczenie o zapłatę kary umownej zastrzeżonej na wypadek wypowiedzenia umowy o dzieło, która została zawarta na czas oznaczony nie zalicza się do roszczeń wynikających z umowy o dzieło w rozumieniu omawianego art. 646 k.c.

Od jakiego momentu rozpoczyna się dwuletni bieg terminu przedawnienia z art. 646 k.c. ?

Przykładem umowy o dzieło może być wykonanie remontu.Dwuletni bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 646 k.c. rozpoczyna się co do zasady od dnia, w którym oddano dzieło. Natomiast jeśli dzieło nie zostało oddane, to bieg zaczyna się od dnia, w którym dzieło miało być zgodnie z treścią umowy oddane.

W przypadku umowy o dzieło, która polegała na przygotowaniu analiz rozwoju określonego rynku oraz prognoz ekonomicznych, dwuletni termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym dostarczono ostatni raport (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2007 r. II CSK 77/07).

Zgodnie z art. 636 § 1 jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Jeśli zatem przyjmujący zamówienie usuwa wady dzieła na żądanie zamawiającego, to dwuletni termin przedawnienia roszczenia zamawiającego o zwrot kosztów poprawienia dzieła przez inną osobę rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym oddano dzieło już po wykonani poprawek przez przyjmującego zamówienie. Jednak jeśli oddanie dzieła po wykonaniu poprawek nie nastąpiło, to termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg po upływie terminu do poprawienia, który wyznaczył zamawiający.