Podobieństwo umowy dzierżawy do umowy najmu.

Umowa dzierżawy, w której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz lub prawo do używania oraz pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz, jest umową podobną do umowy najmu. Stąd też w ustawie mamy do czynienia z odesłaniem do przepisów o najmie. W stosunku do dzierżawy stosuje się je odpowiednio z zachowaniem przepisów o uregulowanych w dziale II kodeksu cywilnego.

Przedawnienie roszczeń z umowy dzierżawy.

Roszczenia z tytułu np. dzierżawy sadu przedawniają się po roku od zwrotu przedmiotu dzierżawy.W związku z tym, iż w art. 694 k.c. w stosunku do dzierżawy znajduje się odesłanie do przepisów o najmie, podstawą przedawnienia roszczeń z umowy dzierżawy jest art. 677 k.c. Zatem roszczenia wydzierżawiającego przeciwko dzierżawcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, roszczenia dzierżawcy przeciwko wydzierżawiającemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Pojęcie „zwrot rzeczy”.

Przez termin „zwrot rzeczy”, należy rozumieć przede wszystkim faktyczne przeniesienie władztwa nad rzeczą przez dzierżawcę na wydzierżawiającego, ale również inne stany faktyczne, które gwarantują pełną ochronę interesów wydzierżawiającego i mogące stanowić podstawę do określenia początku rocznego terminu przedawnienia określonego w art. 677 k.c.